Problemau seicolegol a gwybyddol ymhlith pobl hŷn sy’n dioddef o ddiabetes

Problemau seicolegol ymhlith pobl hŷn sy’n dioddef o ddiabetes

  • Mae pobl sy’n dioddef o ddiabetes yn fwy tebygol o brofi problemau seicolegol cyffredin, fel iselder a gorbryder, ac mewn risg uwch o gyflawni hunanladdiad. Pwysig yw asesu a monitro’n rheolaidd hwyliau unigolyn er mwyn cadw llygad ar unrhyw broblemau posibl a/neu arwyddion o ddirywio
  • Gallai’r problemau seicolegol hyn fodoli heb ddiagnosis ymhlith pobl sy’n dioddef o ddementia, ac yn hytrach caiff ei ystyried yn “symptom seicolegol o ddementia”
  • Mae problemau seicolegol heb eu trin yn ei gwneud hi’n fwy anodd i rywun reoli ei ddiabetes, sydd yn ei dro yn gwaethygu trallod seicolegol rhywun
  • Os oes pryderon am iechyd seicolegol unigolyn sy’n hunan-reoli ei feddyginiaeth diabetes, mae’n bwysig monitro’n agos y modd mae’n gweinyddu’r feddyginiaeth iddo ef ei hun a bod cynlluniau ar waith i roi rhagor o gefnogaeth a/neu gymryd rheolaeth dros weinyddu’r feddyginiaeth petai risgiau yn codi

Problemau gwybyddol ymhlith pobl hŷn sy’n dioddef o ddiabetes

  • Mae gan bobl hŷn sy’n dioddef o ddiabetes math 2 risg llawer uwch o ddatblygu dementia na phobl hŷn nad ydynt yn dioddef o ddiabetes
  • Mae’r risg uwch o ddementia yn berthnasol ar gyfer y ddau fath o ddementia, sef fasgwlar neu niwroddirywiol (Alzheimer’s)
  • Pwysig yw monitro’n rheolaidd pobl hŷn sy’n dioddef o ddiabetes am arwyddion o broblemau gwybyddol a dirywiad gwybyddol. Dylid adrodd unrhyw bryderon i feddyg teulu’r unigolyn ac efallai y bydd angen cynnal asesiad cof
  • Pobl sy’n dioddef o ddiabetes a lefelau glwcos uchel yn y gwaed am gyfnod estynedig sydd â’r risg uchaf o ddementia. Mae amlder hypoglycemia difrifol (lefelau siwgr isel yn y gwaed) hefyd yn cynyddu’r risg o ddementia
  • Mae pobl sy’n dioddef o broblemau gwybyddol fel dementia yn ei chael hi’n anodd rheoli eu diabetes. Mae hyn wedyn yn arwain at gylchred niweidiol o lefelau ansefydlog o glwcos yn y gwaed sy’n arwain at waethygu problemau gwybyddol
  • Os oes pryderon am iechyd gwybyddol unigolyn sy’n hunan-reoli ei feddyginiaeth diabetes, mae’n bwysig monitro’n agos y modd mae’n gweinyddu’r feddyginiaeth iddo ef ei hun. Sicrhewch fod cynlluniau ar waith i roi rhagor o gefnogaeth a/neu gymryd

11 Problemau seicolegol a gwybyddol o gyda diabetes

Profwch eich gwybodaeth

1. Mae pobl sy'n dioddef o ddiabetes yn fwy tebygol o brofi problemau seicolegol cyffredin, fel iselder a gorbryder
2. Mae problemau seicolegol a/neu broblemau gwybyddol heb eu trin yn ei gwneud hi'n fwy anodd i unigolyn reoli ei ddiabetes
3. Pobl sy'n dioddef o ddiabetes a lefelau glwcos uchel yn y gwaed am gyfnod estynedig sydd â'r risg uchaf o ddementia